ผู้บริหารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up)“พลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและจัดการธุรกิจออนไลน์”ปีงบประมาณ 2565
27 เมษายน, 2022
การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ
27 เมษายน, 2022
ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up)“พลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและจัดการธุรกิจออนไลน์”ปีงบประมาณ 2565
27 เมษายน, 2022
การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ
27 เมษายน, 2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
จัดโดย กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

Comments are closed.