ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง
ชื่อที่ติดต่อ
โทรศัพท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณัฐชา กีรติกำจร 025494992
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ถาวร สุ่มหิรัญ 025494992
นักประชาสัมพันธ์ นงเยาว์ ขัติวงษ์ 025494990
เจ้าพนักงานธุรการ ณัฏฐ์นารี ปลั่งดี 025494992
นักการภารโรง อภิวันท์ อุดมพันธ์ 025494992