โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหาร

นายวิรัช โหตระไวศยะ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

View page »

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณัฐชา กีรติกำจร 025494992 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ถาวร สุ่มหิรัญ 025494992 นักประชาสัมพันธ์ นงเยาว์ ขัติวงษ์ 025494990 เจ้าพนักงานธุรการ ณัฏฐ์นารี ปลั่งดี 025494992 นักการภารโรง อภิวันท์ อุดมพันธ์ 025494992

View page »

ฝ่ายข่าว

ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ หัวหน้าข่าว ปาริชาติ พัฒนพงษ์ 025494990 นักประชาสัมพันธ์ ชลธิชา ศรีอุบล 025494994 นักประชาสัมพันธ์ สาวิตรี สามปลื้ม 025494994 นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา ประอรสิริ สุกนิล 025494994

View page »

ฝ่ายผลิตและเผยแพร่

ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ หัวหน้าฝ่ายผลิตและเผยแพร่ ปาริชาติ พัฒนพงษ์ 025494990 นักประชาสัมพันธ์ สว่างนภา ต่วนภูษา 025494992 นักวิชาการช่างศิลป์ เกวลี โพธิ์ทอง 025494994

View page »